Bakgrunn

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) ble opprettet ved Regionsykehuset i Trondheim i 1995, og offisielt åpnet året etter.

Laparoskopisk kirurgi (kikkhullskirurgi), har hatt en sterk utvikling i Norge siden introduksjonen på tidlig 90-tallet. Kikkhullskirurgi har en rekke fordeler: mindre smerte for pasienten, kortere liggetid og raskere rekonvalesenstid. Sammenlignet med tradisjonell kirurgi, er kikkhullskirurgi samfunnsøkonomisk besparende.

Overgangen fra åpen til laparoskopisk kirurgi er en stor utfordring. For at nye teknikker skal kunne implementeres, er det nødvendig å styrke opplæringen.

NSALK sin oppgave er å bygge opp kompetanse og sikre at alle norske sykehus får ta del i denne ekspertisen.

 

Hvorfor et nasjonalt senter innenfor laparoskopisk kirurgi?

Til tross for at laparoskopisk kirurgi har vist seg å bety lavere samfunnsøkonomiske kostnader og mindre trauma for pasienten, blir fremdeles åpen kirurgi foretrukket ved en rekke inngrep hvor det finnes laparoskopiske alternativer. Det er derfor viktig å skape de riktige premissene slik at fordelene ved minimal invasiv kirurgi kan komme flest mulig pasienter til gode. Dette kan best skje i form av regelmessig og systematisk utdanning av kirurger, kombinert med både klinisk og teknologisk forskning og utvikling.  Her har NSALK en nøkkelrolle.

Sammenlignet med åpen kirurgi gir laparoskopisk kirurgi mindre fri sikt, minimal taktil tilbakeføring og det kreves høy grad av motoriske ferdigheter hos den som utfører inngrepet. Adekvat trening er derfor viktig for de som skal utføre laparoskopiske inngrep. Bruken av Virtual Reality simulatorer og pelvic-trainers er viktige hjelpemidler i opplæringen av kirurger (Satava, 2001; Schout, 2010; Seymour, 2008). Her ønsker NSALK å være en pådriver både ved å tilby kurs med høy grad av praktiske øvelser, drive forskning og utvikling på området og å kvalitetssikre kirurgiske ferdigheter gjennom sertifiseringsordninger (Vapenstad, 2011).

Minimal invasiv kirurgi er i stadig utvikling. De siste trendene er blant annet endoluminal kirurgi (operasjon på overflaten inne i fordøyelseskanalen), NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery), LaparoEndoskopisk Single Site Surgery (LESS) og robotkirurgi. Her ønsker NSALK,  i samarbeid med Nasjonal Kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling, å drive forskning, samt klinisk og teknologisk utvikling relatert til nye teknikker med bruk av blant annet navigasjon (Lango, 2008) og ultralydveiledet behandling (Solberg, 2009; Våpenstad, 2010), samt bruk av posisjonssensorer på kirurgiske instrumenter.

 

Andre utfordringer innenfor laparoskopisk kirurgi som NSALK ønsker å adressere gjennom forsknings- og utviklingsarbeidet er innenfor ergonomisk utforming av laparoskopiske instrumenter, instrumenter med taktil tilbakeføring, samt opplæring av operasjonsteam.

               

Kompetansetjenestens oppgave

NSALK er en nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk, endoskopisk og minimal invasiv kirurgi som driver med opplæring, forskning og kvalitetssikring av operative prosedyrer. NSALK ønsker å være en premissleverandør for implementering av minimal invasiv behandling ved norske sykehus.

Oppgavene til Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi innen kikkhullskirurgi er å overvåke, videreutvikle og formidle kompetanse på et nasjonalt plan. Tjenesten jobber for å øke anvendelsen av og kvaliteten på laparoskopisk/endoskopisk/minimal invasiv kirurgi.

NSALK bygger på de etiske retningslinjene til St. Olavs Hospital og følgende verdier:
helhet, respekt, likeverd og medbestemmelse

 

Fokusområder

NSALK har med dette utarbeidet en nasjonal kompetansespredningsplan som skal sikre spredning av kunnskap innen området laparoskopisk kirurgi.

Planen har følgende fokusområder:

  1. Styrke og spre kompetansen og ferdighetene i laparoskopisk/endoskopisk/minimal invasiv kirurgi, og sørge for at den kommer alle norske sykehus til gode.

  2. Utvikle nye operasjonsmetoder og medisinsk teknologi basert på kliniske behov

  3. Forbedre eksisterende og nye metoder ved fremtidsrettet minimal invasiv behandling gjennom utprøving, kvalitetssikring, opplæring og rådgivning.

Senteret har som ambisjon å heve ferdighetene innen kikkhullskirurgi hos kirurger over hele landet. Med dette settes også fokus på å minimalisere forekomsten av komplikasjoner under denne type operasjoner.

 

Kompetansetjenesten mottar bevilgning fra Helse og omsorgsdepartementet. Organisatorisk ligger NSALK under Kirurgisk klinikk ved St. Olavs Hospital.